Кога е необходим превод и легализация на диплома?

Кога е необходим превод и легализация на диплома?

При кандидатстване за работа или записване за висше образование в чужбина се изисква превод и легализация на диплома за средно или висше образование. Обратният случай също важи. Какви стъпки трябва да предприемете за своята диплома?

При кандидатстване в чужбина – превод и легализация на диплома

превод и легализация на диплома

Когато кандидатствате в чужд университет, задължително условие е да подадете и дипломата за завършено средно или висше образование. Това условие е валидно за всички университети, колежи и образователни институции. За тази цел ще ви е необходим превод на дипломата, а за да удостоверите нейната автентичност – и легализация. Само по този начин се приема че дипломата ви е истинска и е издадена от легитимно учебно заведение.

Важно е да се съобразите с времето, необходимо за превод и легализация на дипломата ви. Въпреки че самият превод отнема значително кратко време, то за самите формалности по поставянето на апостил и легализацията ще е необходимо повече. Процедурата е както следва: дипломата се внася в Националния център за информация и документация (НАЦИД) за поставяне на апостил. В случая строго се препоръчва да си направите нотариално заверено копие на дипломата и приложението към нея, защото веднъж прикачено към превода, то става неразделна част от него. А никой не иска да се раздели с оригиналната си диплома току така, пък дори и залогът да е образование в чужбина. Междувременно дипломата се превежда. След като е снабдена с апостил и преводът е готов, двата документа (вече оформени като едно неразделно цяло) се внасят в Министерството на Външните работи за легализация. Повече информация за сроковете и цените за поставяне на апостил и легализация на дипломи можете да намерите ТУК. Цените за самия превод зависят от езика, на който ще се превежда. Тях можете да прегледате в раздела ЦЕНИ, на нашия сайт. 

Важна информация:

  • В случай на легализация на документи преводът се прави само от заклети преводачи, вписани като такива към Министерството на Външните работи.
  • В почти всички случаи дипломата върви в комплект с нейното приложение. Дипломата и приложението се разглеждата като два отделни документа и съответно се обработват като такива. Това важи както за превода, така и за поставянето на апостил (поставят се апостили и на двата документа) и за легализацията им. 

Признаване на диплома от чужбина

превод на диплома

Когато сте учили в чужбина и желаете да се завърнете и да кандидатствате за работа в България, отново задължително условие е на дипломата да бъде направен превод и легализация на дипломата ви. Освен това, обаче, е необходимо тя да бъде приравнена към нашите стандарти за придобита степен на образование.

Приравняването се прави основно с цел Вашата диплома да бъде валидна в България. Тази процедура се прилага за всякаква степен на образование – средно образование, бакалавърска или магистърска.

Тази процедура минава през два етапа: в държавата на издаване на дипломата и в България:

1. Стъпки, които трябва да се предприемат в държавата, в която е издадена дипломата:

  • Първо се правят заверени копия на дипломата и нейното приложение в държавата, в която са издадени. Не е задължително това да са нотариално заверени копия, в някои държави общината или съдът вършат същата работа (някъде дори безплатно!). 
  • След това дипломата (и приложението) се снабдяват с апостил от държавата, в която са издадени. Задължението за поставяне на апостил не важи за държави, с които България има сключен договор за правна помощ. Списък с тези държави можете да намерите на сайта на Министерството на Външните работи.

2. Едва след това те са готови да бъдат „обработвани“ на наша територия. Процедурата в България е следната:

  • Дипломата се превежда от заклет преводач, който е вписан като такъв в Министерството на Външните работи и има издадено удостоверение за това.
  • Тук „легализацията“ е малко по-различна. Документът не се внася в Министерството за легализация, а преводачът лично заверява своя подпис пред нотариус. 
  • Вече имате преведена и „легализирани“ диплома и приложение.
  • Остана само те да се признаят в България. Как става това? Тук можем да разделим дипломите на два вида: 
  • дипломи за средно образование (това важи и за всички удостоверения за завършен клас, период и т.н.): те се признават от съответното Регионално управление по образованието по постоянен адрес на лицето. Трябва да направите това лично. Това може да бъде сторено и от Вашите родители, но трябва да представят оригинал на акт за раждане. Други лица могат да подадат дипломата за признаване само с нотариално заверено пълномощно от Вас. 
  • дипломи за висше образование: те се признават от Националния център за информация и документация (НАЦИД). В зависмост от случая е възможно да поискат да се предоставят и други документи, удостоверяващи степента на образование в чужбина. Повече информация можете да намерите на интернет страницата на НАЦИД.

Важно е да знаете, че веднъж призната, дипломата е безсрочна и няма да се изисква повтаряне на процедурата.

За превод и легализация на диплома се обърнете към нас, преводаческа агенция Wordz.biz, като се свържете с нас през формата ни за запитване, на телефон 0988 398 898 или имейл: office@wordz.biz.

След приключване на превода и легализацията, ние с усмивка ще ви пожелаем успех във вашите начинания!

легализация на диплома