Общи условия

Приети на 07.04.2019 г., в сила от 07.04.2019 г.

С настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ се определят реда, условията и сроковете за всички услуги, предоставяни и възлагани на Преводаческа агенция WORDZ.BIZ (www.wordz.biz). Моля прочетете ги внимателно и се съгласете с тях преди да ползвате сайта www.wordz.biz и услугите на агенцията.

Настоящите Общи условия представляват договор между Вас, като потребител на уеб сайта Преводаческа агенция WORDZ.BIZ (www.wordz.biz), и фирма “ПАЛ Консулт” ЕООД (ЕИК 202150933, адрес: гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник, бл. 417, вх. 1, ет. 2, ап. 6, имейл: office@wordz.biz, наричана по-долу “www.wordz.biz”,“Уеб сайт”, “Уеб сайта” или “Уеб сайтът”.

Вие следва да прочетете, да се съгласите и приемете всички правила и условия, описани в този документ, преди да ползвате уеб сайта на Преводаческа агенция WORDZ.BIZ (www.wordz.biz) и услугите, предлагани в него.

“ПАЛ Консулт” ЕООД има право и може да промени настоящите Общи условия по всяко време, като промените ще бъдат публикувани в уеб сайта. Всяка промяна по документа ще съдържа датата, на която е направена промяната, и дата, от когато промяната влиза в сила.

Ако преработената версия на тези Общи условия намалява или ограничава вашите права или увеличава вашите отговорностите, ние можем да публикуваме променените Общи условия преди датата, на която влизат в сила, за да Ви дадем нужното предизвестие.

Ако Вие продължите да използвате уеб сайта на Преводаческа агенция WORDZ.BIZ (www.wordz.biz) и предоставяните от него услуги след датата на влизането в сила на преработена и актуализирана версия на настоящите Общи условия, това съставлява вашето съгласие с направените промени на условията в тях.

Ако не приемате настоящите Общи условия и не сте съгласни с тях, Вие не може да ползвате www.wordz.biz или да използвате предоставяните от уеб сайта услуги. Ако сте съгласни с тези Общи условия и ги приемате, Вие декларирате и гарантирате, че се обвързвате с настоящите Общи условия. В такъв случай, “Вие” и “Ви” ще се отнасят за правния субект – потребител на уеб сайта, приел тези Общи условия.

Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между потребител на уеб сайта Преводаческа агенция WORDZ.BIZ (www.wordz.biz)и “ПАЛ Консулт” ЕООД, когато липсва конкретен договор между тях за предоставяните от Преводаческа агенция WORDZ.BIZ услуги, наричан по-долу за краткост „Договор за предоставяне на преводачески услуги”. При наличие на Договор за предоставяне на преводачески услуги тези условия са неразделна част от него. При несъответствие между клаузите на Общите условия и тези на конкретния договор се прилагат клаузите на Договора за предоставяне на преводачески услуги.

Раздел 1 – Дефиниции

“Преводаческа агенция WORDZ.BIZ (www.wordz.biz)”: Настоящият интернет сайт www.wordz.biz, по-долу наричан „Преводаческа агенция WORDZ.BIZ“, „Преводаческата агенция“, „Агенцията“, „Агенцията за преводи“ и „WORDZ.BIZ“.

“Уеб сайт”: настоящият интернет сайт www.wordz.biz, управляван от “ПАЛ Консулт” ЕООД, ЕИК 202150933, адрес: гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник, бл. 417, вх. 1, ет. 2, ап. 6.

“Възложител”: Физическо или юридическо лице, което възлага изпълнението на услуги, предоставяни от Изпълнителя.

“Изпълнител”: фирма “ПАЛ Консулт” ЕООД (ЕИК 202150933, адрес: гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник, бл. 417, вх. 1, ет. 2, ап. 6, имейл: office@wordz.biz, в качеството ѝ на собственик на Преводаческа агенция WORDZ.BIZ (www.wordz.biz).

“Преводач”: лице, което има подходяща езикова квалификация да извършва професионални преводи от и на чужди езици.

“Потребител”: всяко лице, използващо услугите на уеб сайта www.wordz.biz.

“Документи за превод”: Документи и други книжа на хартиен или електронен носител, предоставяни за превод.

“Оферта”: всяка изпратена от Изпълнителя до Възложителя оферта за извършване на услуга, съдържаща цена за превод на страница, за легализация на документ и/или за друга услуга и срок за изпълнение на услугата.

“Поръчка за превод”: за поръчка се счита всяка приета оферта от Възложителя по предоставени от него документи за превод.

“Превод”: извършеният от Преводача превод от български език на чужд език,от чужд език на български език или от чужд език на друг чужд език на предоставените от Възложителя документи за превод.

“Легализация на документ”: унифициран способ за заверка и удостоверяване на публични актове съгласно Хагската конвенция от 5 октомври 1961 г.

Раздел 2 – Предоставяни от преводаческа агенция WORDZ.BIZ услуги

2.1. Преводаческа агенция WORDZ.BIZ (www.wordz.biz) предлага следните услуги:

– писмен превод на документи и други книжа от български език на чужди езици, от чужди езици на български език и от чужд език на чужд език;

– легализация на официални документи;

– адаптация;

– превод на аудио и видео материали; и

-редакция на текстове (на български и на чужди езици).

2.2. Езиците, с които преводаческа агенция WORDZ.BIZ работи, са изрично посочени на уеб сайта www.wordz.biz.

2.3. Предлаганите от Изпълнителя услуги се извършват от Преводачи, с които преводаческа агенция WORDZ.BIZ има сключени договори, или от Преводачи, работещи за партньорски преводачески агенции, с които Преводаческа агенция WORDZ.BIZ има сключени договори за сътрудничество.

2.4. Писмените преводи включват превод от и на чужд език, извършен от избран от преводаческата агенция Преводач, и проверка за фактологически грешки.

2.5. При възлагане на писмен превод на Изпълнителя Възложителят е длъжен:

  • да предостави точния начин на изписване на имена, адреси, държави, градове, търговски марки, имена на търговски дружества и всякакви други, за които може да възникне спор, на езика, на който следва да бъде извършен преводът. При непредоставяне на същите Преводачът ги превежда (изписва) съгласно Закона за транслитерацията или други общоприети норми;
  • да предостави пълното изписване на всички съкращения в материала за превод при предоставянето му. При непредоставяне на същите Преводачът ги превежда смислово, както намери за добре;
  • да разчете ръкописни или нечетливи документи, съдържащи се в материала за превод, и да предостави разчетеното на Изпълнителя. Ако същото не бъде направено, Преводачът ги разчита, доколкото е възможно, а на мястото на неразчетените места се поставя изразът „не се чете”, „нечетлив текст“ или друга фраза със същото значение;
  • да предостави речник на терминологията, която желае да бъде използвана в превода, в случай че Възложителят желае в превода да се използва специфична терминология; ако даден термин липсва в този речник, то Преводачът го превежда по своя преценка.

2.6. Писмените преводи се таксуват на страница съгласно актуалния ценоразпис на Изпълнителя, като 1 преводаческа страница е 1800 символа, включително интервалите. Броят символи в една преводаческа страница представлява сборът на всички букви, цифри и други знаци, включително и интервалите, без реквизитите на преводаческата агенция.Броят страници се изчислява на база на преведения текст, а не на база текста-първоизточник. Минималният таксуван обем е една преводаческа страница. Броят страници лесно можете да се сметне в електронния вариант на текста с функцията Word Count от менюто Тools или Word Count от менюто Review в зависимост от версията на Microsoft Word. Цената на превода се изчислява с точност до 0,01 лв. Всички цени са в български лева.

2.7. Стандартна поръчка за превод е възлагането за превод на текст, чийто обем е до 5 преводачески страници, за срок от 2 работни дни.

2.8. Бърза поръчка за превод е възлагането за превод на текст, чийто обем е до 5 преводачески страници, за срок от 24 часа. Изпълнителят си запазва правото да откаже или да пренасрочи бърза поръчка в случаите, когато краткото време на изпълнение би могло да бъде за сметка на качеството.

2.9. Експресна поръчка за превод е възлагането за превод на текст, чийто обем е до 3 преводачески страници, за срок в рамките на деня, в който е възложен преводът. Изпълнителят си запазва правото да откаже или да пренасрочи експресна поръчка в случаите, когато краткото време на изпълнение би могло да бъде за сметка на качеството. За експресни поръчки препоръчваме да се свържете с преводаческа агенция WORDZ.BIZ по телефона, за да уточним сроковете и условията на превода.

2.10. Преводи с обеми над упоменатите в т. 2.7, 2.8 и 2.9. се договарят допълнително.

2.11. Цената на превод от чужд на друг чужд език се калкулира като сума от цената на превода от чуждия на български език и на превода от български на втория чужд език. Срокът за извършване на превода е сума от времето за извършване на превода от чуждия на български език и времето за извършаване на превода от български на втория чужд език.

2.12. Цената на услугите в извънработно време и в почивни дни подлежи на договаряне.

2.13. Всяко допълнително заверено с оригинален подпис и печат копие на преведения документ се таксува като 10% от стойността на превода.

2.14. Изпълнителят съхранява копия на преводите до 6 месеца след извършването им.

2.15. Стойността на легализацията се изчислява на документ и включва държавните и куриерските такси. В цената за легализация не се включва цената на писмения превод.

2.16. За да може Изпълнителя да предостави услуга по легализация на документи, Възложителят следва да му предостави информация за необходимите реквизити на документите, предназначени за легализация, както и други специфични изисквания в зависимост от вида на документите.

2.17. При възлагане от Възложителя Изпълнителят може да поеме ангажимент да извърши услугата „Легализация“ според актуалния си ценоразпис и в сроковете, предвидени от съответните институции, като не носи отговорност при забавяне, освен в случаите, когато забавянето е по негова вина.

2.18. Изпълнителят не носи отговорност при отказ съответния документ да бъде легализиран. При отказ за легализация, не по вина на Изпълнителя, той дължи връщане на оригиналния документ, като има право да задържи сумата, необходима за покриване на разходите за държавни и куриерски такси.

2.19. Адаптация е услуга, извършвана от доказали се копирайтъри-преводачи, които гарантират качество и уникално съдържание на преведените от тях маркетингови текстове. Сроковете за изготвяне, цените и процентът уникалност на адаптираните маркетинг текстове се договаря между Възложителя и Изпълнителя за всяка конкретна поръчка.

2.20. Преводът на аудио и видео материали се извършва в писмена форма, като сроковете, цените и форматът, в който се предоставя преводът, се договарят между Възложителя и Изпълнителя за всяка конкретна поръчка.

2.21. Редакцията на текстове (на български и на чужди езици) е услуга, която се договаря между Възложителя и Изпълнителя индивидуално. При редактиране и коригиране на преводи Възложителят се задължава да предостави на Изпълнителя оригиналния текст заедно с превода му в електронен формат, като ясно уточни изискванията си.

2.22. Изпълнителят не приема за редакция преводи, направени с Гугъл Транслейт (Google Translate).

2.23. Цената на редактирането/коригирането се калкулира въз основа на обема на изходния текст (1800 знака/преводаческа страница). Услугата редакция не е включена в цената за превод на страница.

Раздел 3 – Предоставяне на оферта от Изпълнителя и приемане на офертата от Възложителя

3.1. Възложителят може да направи запитване за оферта по някой от следните начини:

– чрез попълване на формата за запитване, публикувана на https://wordz.biz/zapitvane/

– чрез формата за контакт, публикувана на https://wordz.biz/kontakti/

– чрез изпращане на електронно писмо до електронната поща на office@wordz.biz

– по телефон на номер 0988 398 898.

3.2. При запитване Възложителят се задължава да предостави следната информация, на базата на която да се изготвя офертата:

– име на Възложителя, електронна поща, телефон;

– материал, предназначен за превод или друга услуга;

– вид на желаната услуга;

– език, от който ще се превежда;

– език, на който ще се превежда;

– допълнителни забележки и изисквания, ако има такива;

3.3. С изпращането на запитване Възложителят потвърждава, че е навършил 18 години, способен е да сключвате правно обвързващи договори в съответствие с приложимото законодателство и е наясно със задълженията си по настоящите Общи условия.

3.4. Възложителят ще получи офертата в рамките на работното време в делничния ден, в който е изпратил запитването. Ако Възложителят е изпратил запитване в почивен ден или в извънработно време, той ще получи оферта в рамките на първия работен ден след изпращането на запитването.

3.5. Възложителят ще получи офертата на посочената от него електронна поща, включително ако запитването за дадена услуга е извършено по телефона.

3.6. Офертата за предоставяне на услуги съдържа:

– име на Възложителя;

– дата;

– име и контакти на Изпълнителя;

– срок за изпълнение;

– цена за писмен превод на една стандартна преводаческа страница съгласно Български държавен стандарт /една стандартна преводаческа страница съдържа 1800 символа, като се включват интервалите/. Цената за превод се изчислява на база броя символи в преведения текст, а не в текста-първоизточник;

– приблизителна или точна цена на превод /точна цена се задава само в случаите, когато материалите, предоставени за превод, позволяват точно изчисляване на символите. В останалите случаи цената се определя на база преведения текст/;

– приблизителна или точна цена за другите поискани от Възложителя услуги;

– начини на плащане;

– начин на доставка – по електронен път или чрез поща/куриер.

3.7. Възложителят може да приеме офертата в рамките на 5 /пет/ дни (освен ако не е указано друго в Офертата). След изтичането на горепосоченият срок той трябва да направи ново запитване.

3.8. Ако желае да приеме офертата, Възложителят следва да го направи чрез изпращане на електронно писмо до посочената в офертата електронна поща. Писмото трябва да съдържа безусловно и недвусмислено приемане на офертата и име на лицето, приело офертата.

3.9. Приемането на офертата от страна на Възложителя се счита за подаване от Възложителя на поръчка за превод. С приемането на предоставената от Изпълнителя офертата от страна на Възложителя се счита, че между Възложителя и Изпълнителя е сключен Договор за предоставяне на преводачески услуги от разстояние. Настоящите Общи условия са неразделна част от този Договор за предоставяне на преводачески услуги от разстояние

3.10. Приетата оферта може да бъде променена по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

3.11. Приемайки офертата, Възложителят безусловно приема и се съгласява да е обвързан от настоящите Общи условия.

3.12. В случай че, след като е приел Офертата, Възложителят писмено откаже услугата, чието изпълнение вече е започнало, Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя извършената до момента на отказа работа, а Изпълнителят се задължава да предостави на Възложителя извършената до момента на отказа работа.

Раздел 4 – Срок за извършване на услугите

4.1.Срокът за извършване на услугата е посочен в офертата на Изпълнителя и започва да тече след приемане на офертата от Възложителя и след предоставяне на всички необходими материали от Възложителя.

4.2.Срокът се смята за валиден, при условие че Възложителят не внесе промени в процеса на изпълнение на поръчката.

4.3. Ако в офертата не е посочен краен срок за предоставяне на превода, се приема, че Изпълнителят ще уведоми по надлежния начин Възложителя, след като преводът е готов.

4.4. За изпълнението на определена поръчка в договорения срок могат да бъдат използвани повече от един Преводачи на Изпълнителя в зависимост от обема на всяка отделна поръчка за превод.

4.5. В случай на непредвидени обстоятелства, налагащи удължаване на срока за извършване на услугата, Изпълнителят незабавно уведомява Възложителя и договаря с него нов срок за изпълнение.

Раздел 5 – Цена, начин и срок за плащане

5.1. Посочените цени в индивидуалната офертата на Изпълнителя, предоставена на Възложителя по конкретно негово запитване, са крайни и върху тях не се дължат данъци и такси, освен изрично описаните в офертата.

5.2. Доколкото срокът за плащане не е изрично предвиден в офертата и страните в последствие не са уговорили писмено конкретен срок, цената за всяка поръчка се заплаща в 14 /четиринадесет/ – дневен срок, считано от датата на предаване на готовия превод или изпълнение на услугата и след получаването на фактурата за извършената услуга по следната банкова сметка на Изпълнителя:

ПОЛУЧАТЕЛ: „ПАЛ Консулт“ ЕООД

IBAN: BG22INTF40015048619365

BIC: BGUSBGSF

БАНКА: „Ай Кард“ АД

 

5.3. В офертата Изпълнителят може да изиска като условие за извършване на превода предварително плащане на част от цената на превода (аванс) и/или заплащане при изпълнение и предаване на Възложителя на обособени части от превода преди неговото цялостно завършване, когато сроковете или обемите на превода изискват това.

Раздел 6 – Получаване на готовия превод

6.1. Преводът трябва да бъде готов в срок.

6.2. Възложителят може да получи готовия превод по следните начини:

– на посочената електронна поща в електронен вид;

– чрез куриер/поща (Възложителят поема риска за случайното загубване или увреждане, както и разходите за всяка една доставка на превода) в хартиен вид с подпис на съответния преводач.

6.3. Разходите за куриерски услуги са за сметка на Възложителя.

6.4. Всяко допълнително заверено копие на преведения документ се заплаща отделно – 10% от стойността на превода.

Раздел 7 – Права и задължения на Възложителя

7.1. Възложителят има право:

7.1.1. да прекъсне изпълнението на поръчката, като се задължава да заплати на Изпълнителя вече изпълнената част от поръчката;

7.1.2. върху интелектуалната собственост на предоставените от него материали, които остават негова собственост, но разрешава на Изпълнителя да ги съхранява и използва за целите на превода;

7.1.3. да изисква информация от Изпълнителя във всеки един момент от изпълнението на конкретна поръчка;

7.1.4. да получава от Изпълнителя необходимите му документи за извършване на плащанията за услугите, извършвани от Изпълнителя.

7.2. Възложителят се задължава:

7.2.1. да предоставя разяснения и допълнителна информация по време на изпълнението на поръчката (задължение за сътрудничество), включително да предостави верни, пълни, ясни, терминологично коректни и добре четливи документи за превод;

7.2.2. да заплати на Изпълнителя договорената сума за поръчката в договорените срокове за заплащането ѝ;

7.2.3. да предоставя за превод документи, съдържащи лични данни на трети лица, само в случай че предварително е получил писменото съгласие на третите лица за предоставянето на личните им данни на Изпълнителя за целите на извършването на превода;

7.2.4. да предостави в запитването си за извършване на услуги от Изпълнителя вярна, точна и коректна информация за себе си;

7.2.5. да следи актуализациите на настоящите Общи условия на уеб сайта www.wordz.biz, както и да спазва задълженията, описани в приложимите Общи условия.

7.3. Възложителят носи отговорност за вредите, които Изпълнителят е претърпял в следствие на предоставената от него непълна, неточна, невярна или измамна информация, както и в резултат от неспазване на разпоредбите на Договора.

Раздел 8 – Права и задължения на Изпълнителя

8.1. Изпълнителят има право:

8.1.1. да получава всички необходими материали във връзка с изпълнението на поръчката, както и допълнителна (разяснителна) информация, касаеща специфични и конкретни изисквания от страна на Възложителя. Изпълнителят има право да не започне или да спре изпълнението на поръчката, ако Възложителят е предоставил неточна или недостатъчна информация и след писмена покана от страна на Изпълнителя не е предоставил вярна и точна информация относно изпълнението на поръчката, поради което изпълнението на поръчката е станало невъзможно. В случай на спиране на изпълнението на поръчката Възложителят заплаща на Изпълнителя изпълнената част от възложената поръчка;

8.1.2. да удължи срока за изпълнение на поръчката, ако материалите и необходимата допълнителна информация не бъдат предоставени в срок от Възложителя;

8.1.3. да не предоставя на Възложителя извършената услуга, както и предоставените материали, вкл. оригиналите на документи, до заплащане на дължимата цена;

8.1.4. върху интелектуалната собственост на извършените от него преводи, освен ако не бъде договорено друго в писмена форма;

8.1.5. да не започне изпълнението на следваща поръчка на същия Възложител, ако не бъдат спазени условията, касаещи уговорените между страните срокове и начин на заплащане на услугите;

8.1.6. да включи Възложителя в списъка на своите клиенти и да използва името му за целите на своя фирмен маркетинг;

8.1.7. да проверява предоставените от Възложителя идентификационни данни по всяко време, включително, но не само в собствените си бази данни, но и в един или повече официални държавни регистри или да поиска правни документи, които могат да потвърдят самоличността/правната идентификация на Възложителя.

8.2. Изпълнителят се задължава:

8.2.1. да осигури Преводачи с необходимата квалификация;

8.2.2. да изпълнява поръчките съгласно тези Общи условия, цените и сроковете в офертите;

8.2.3. да съхранява грижливо получените от Възложителя материали и да му ги предаде при поискване, след приключване на изпълнението на поръчката;

8.2.4. да предоставя, при желание от страна на Възложителя, информация за текущото изпълнение на поръчката;

8.2.5. да пази в тайна предоставената му от Възложителя документация или информация във връзка с възложената му поръчка за превод;

8.2.6. да обработва и съхранява предоставените му лични данни на Възложителя, както и личните данни, съдържащи се във възложените му преводи, в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на данните (GDPR) и приложимото българско законодателство в областта на защитата на личните данни.

8.3. Изпълнителят не носи отговорност за:

8.3.1. наличие на загубени, повредени, унищожени преводи, текстове и/или документи, което е свързано със и/или е резултат от настъпване на форсмажорни обстоятелства като земетресение, буря, война, катастрофа, ембарго, актове на държавни и административни органи, стачки и други.

8.3.2. вреди, причинени от настъпването на форсмажорни обстоятелства, които не е могъл да предвиди или предотврати.

8.3.3. изпращане на материалите за превод на погрешно посочен от Възложителя пощенски или електронен адрес, без виновно действие на Изпълнителя да е довело до това.

8.3.4. за забавяния или вреди, причинени от проблеми в работата на телекомуникационните компании или доставчиците на интернет услуги.

Раздел 9 – Рекламация и отговорност

9.1. Възложителят има право да направи писмена рекламация на превода в 14-дневен срок считано от датата на получаване на превода.

9.2. Ако до края на срока Възложителят не направи рекламация, се счита, че преводът е приет без възражения.

9.3. Възложителят се задължава да посочи точните места в целия текст, с които не е съгласен. В този случай Изпълнителят предоставя текста на независим преводач, който да редактира местата, за които е направена рекламацията.

9.4. Непосочване на точните места на рекламация и неизвършване на рекламацията в срока по т. 9.1. от настоящите Общи условия освобождава Изпълнителя от задължение за коригиране на преведения текст.

9.5. Разходите за независимия преводач са за сметка на Изпълнителя.

9.6. Предоставяне на превода на независим преводач не включва цялостна редакция на преведения текст.

9.7. Изпълнителят не се задължава да коригира готовия превод съобразно направената рекламация.

9.8. Възложителят следва да предостави на Изпълнителя разумен срок за отстраняване на посочените с рекламацията недостатъци. Ако Възложителят откаже да предостави подобен разумен срок, за Изпълнителя отпада отговорността за извършване на редакция във връзка с рекламациите.

9.9. Изпълнителят не дължи намаляване или предоставяне на отстъпка от дължимата цена при приемане на рекламация и извършване на редакция.

9.10. Рекламации във връзка с извършена услуга по легализация се правят при получаване на поръчката.

9.11. Изпълнителят не носи никаква отговорност за недостатъци и неточности на превода, произтичащи от нарушение на задълженията за сътрудничество на Възложителя или които са причинени от погрешни, непълни, неясни, терминологично неверни или лошо четливи документи за превод.

Раздел 10 – Конфиденциалност

10.1. Приемайки настоящите Общите условия Възложителят приема, че достъп до получените за превод материали могат да имат служители на Изпълнителя,партньорски преводачески агенции на Изпълнителя, както и Преводачите, които ще извършат превода.

10.2. Изпълнителят се задължава да изиска от своите Преводачи, партньорски преводачески агенции и служители да спазват най-стриктно поверителност по отношение на съдържанието на превода. Изпълнителят няма да носи отговорност за нарушаване на това задължение.

10.3. Изпълнителят се задължава да не предоставя под никаква форма информацията в получените за превод материали на други лица, извън служителите на фирмата, партньорските преводачески агенции, ангажирани с конкретния превод, и Преводачите.

10.4. Изпълнителят се задължава да пази търговската тайна и да не разгласява данни, факти, сведения и обстоятелства, които са му станали известни по време на извършване на превода, включително и след неговото изпълнение или предоставяне.

10.5. Изпълнителят не отговаря за разкриване на информация, която е била в публичното пространство преди разкриването ѝ, разкриването ѝ не е по негова вина или се изисква да бъде разкрита по закон и на Изпълнителя е изпратено изрично писмено искане за това.

10.6. За целите на настоящите Общи условия като поверителна информация ще се третира всякаква информация за Възложителя, свързана с договори, организации, доставчици, клиенти, дейности, процедури и ноу-хау на Възложителя, както и всякакви документи, до които Изпълнителят е имал достъп при и по повод изпълнение на Услугата.

Раздел 11 – Права на интелектуалната собственост

11.1. Изпълнителят приема поръчката от Възложителя, при условие че Възложителят притежава авторските права върху оригиналния текст, освен в случаите, в които преводът се извършва с информационна цел.

11.2. Всички права върху интелектуалната собственост в предоставените материали за превод остават в собственост на Възложителя, като той разрешава на Изпълнителя да ги съхранява и използва за целите на превода.

11.3. Всички права върху интелектуалната собственост на преводите следва да останат във владение на Изпълнителя, освен ако не бъде изрично договорено друго в писмена форма.

11.4. Възложителят разрешава на Изпълнителя и на извършилите превода Преводачи да съхраняват и ползват преводите без ограничение във времето.

Раздел 12 – Защита на лични данни

12.1. С приемането на тези Общи условия Възложителят дава своето изрично и безусловно съгласие на „ПАЛ Консулт“ ЕООД, в качеството му на администратор на лични данни, да обработва в съответствие с Политиката за поверителност, налична на www.wordz.biz, личните данни, до които е получило достъп при изпълнението на поръчката, включително да предоставя тези данни на други упълномощени от него и/или свързани с него лица или институции за целите на изпълнението на поръчката и за други законни цели.

12.2. Възложителят приема Политиката за поверителност на „ПАЛ Консулт“ ЕООД и се съгласява личните му данни и личните данни, предоставени във връзка с изпълнение на поръчка за превод, да се обработват в съответствие с Политиката за поверителност на „ПАЛ Консулт“ ЕООД, налична на https://wordz.biz/privacy-policy/.

12.3. За да предостави за превод документи, съдържащи лични данни на трети лица, Възложителят се задължава предварително да е получил съгласието на третите лица за предоставянето на личните им данни на Изпълнителя за целите на извършването на превода.

Раздел 13 – Неустойки

13.1. В случай че Възложителят не изплати дължимите суми в сроковете, посочени в раздел 5 от настоящите Общи условия или уговорени изрично между страните, той дължи на Изпълнителя неустойка в размер на 1 % върху дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от дължимата сума по поръчката.

13.2. Възложителят изпада в забава без да се изисква изпращане на известие или покана от страна на Изпълнителя.

Раздел 14 – ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

14.1. За неуредените въпроси в тези Общи условия се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

14.2. Възникналите спорове по прилагане на тези Общи условия ще се решават чрез преговори между страните.

14.3. В случай че между страните не бъде постигнато съгласие, споровете ще се отнасят до компетентния български съд.

14.4. „ПАЛ Консулт“ ЕООД си запазва правото по всяко време да извършва изменения на настоящите Общи условия, като публикува изменените Общи условия на уеб сайта www.wordz.biz, без обаче да се задължава изрично да уведоми потребителите за това.